Forskning och utveckling för cirkulära materialflöden

Forskning och utveckling för cirkulära materialflöden sparar naturresurser och bidrar till miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi nya värdekedjor som ersätter det som tidigare varit resurskrävande avfallshantering.

Cirkulära materialflöden sparar naturresurser

Idag vet vi att cirkulära materialflöden är en viktig nyckel till miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar. För att möta samhällets och våra kunders förväntningar strävar vi efter att så långt som möjligt ersätta råvaruflöden med återanvändning och återvinning av material. Hela vår verksamhet bygger på idén om en effektiv resurshushållning där vi sparar naturresurser genom att nyttja det som redan finns i omlopp – så många gånger och så högt upp i värdekedjan som möjligt.

Samarbeten skapar nya värdekedjor

Vi arbetar aktivt för en positiv utveckling inom de områden där vi är verksamma. I samarbete med branschledande leverantörer, avfallsaktörer, konsulter, jurister, myndigheter, forskningsinstitut och universitet bidrar vi till nya lösningar och nya synsätt. Tillsammans skapar vi nya värdekedjor som ersätter det som tidigare varit resurskrävande avfallshantering. Några av de material vi arbetar med är slagger, slammer och andra rester från industriprocesser, rivningsbetong, rena och förorenade överskottsmassor och sulfidjord från bygg- och anläggningsprojekt. Några exempel på projekt och partners: