Markförädling med cirkulära material

Fastigheter som skall exploateras kan behöva anpassas och miljösäkras. Genom att göra åtgärder med cirkulära material spar du på pengar och miljö. Men det ställer höga krav på metoder, material och kompetens. Vi åtar oss både enskilda åtgärder och helhetslösningar där du kan känna dig trygg i att miljö och lagkrav säkras i en långsiktigt hållbar lösning.

Säker deponitäckning som möter höga krav

Gamla deponier kan utgöra en miljö- och hälsorisk för närboende, samtidigt som fastigheten kan vara intressant att exploatera eller nyttja på annat sätt. Vid en efterbehandling ställs höga krav på de metoder och material som används, liksom på kompetensen hos den som planerar och utför arbetet.

Helhetslösning ger enkel och trygg markförädling

Vi har kunnandet och utrustningen för att åta oss enskilda åtgärder såväl som hela entreprenader. Som fastighetsägare eller exploatör får du får en enkel och trygg lösning där vi tar helhetsansvar. Ett uppdrag kan exempelvis omfatta:

  • Projektledning, myndighetskontakter och dokumentation
  • Förberedande arbeten i form av trädfällning, avtäckning etcetra
  • Terrassering och grovplanering med cirkulära material
  • Växtetablering som minskar riskerna för erosion och sättningar
  • Åtgärder för skydd av omgivande vattenmiljö
  • Byggnation av vägar inom och till området

Cirkulära material för ökad hållbarhet

Vi nyttjar alltid de material som ger bäst resultat utifrån konstruktionsmässiga krav, miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar. Vi garanterar också att de material som används går att återanvända säkert i framtiden.