Vattenrening i bygg- och anläggningsprojekt

Med våra mobila enheter renar vi schakt- och länshållet vatten från alla typer av bygg- och anläggningsprojekt samt vid marksaneringar och muddringsarbeten. Vi erbjuder trygga och flexibla lösningar som eliminerar miljörisker och effektivt möter myndigheternas krav.

Vattenrening säkrar miljö och myndighetskrav

Under pågående bygg- och anläggningsprojekt ingår det i ditt miljöansvar att vatten som släpps ut från arbetsområdet inte ska påverka omgivande mark- och vattenmiljö negativt. Det finns ett gemensamt regelverk (EU:s vattendirektiv) som syftar till att förbättra och skydda vårt vatten. På så sätt kan vi både säkra tillgången på dricksvatten och bevara naturliga miljöer.

För att mäta och följa upp statusen på våra vattendrag (som ofta kan vara mottagare av vatten från arbetsplatserna) arbetas det med miljökvalitetsnormer (MKN) som många gånger blir styrande på regional/lokal nivå när det gäller krav på reningsgrad och vilka riktvärden som gäller för utsläpp till recipient.

Utifrån ovanstående kan det vara svårt att veta vad som gäller precis på den platsen där ni bedriver ert projekt. Ofta saknas även kunskap och information om vattnets kvalitet innan projektet startar (och i upphandlingsskedet), dvs finns det föroreningar i vattnet och vilka halter förekommer. Även detta gör att valet av reningsmetod inte alltid är helt självklar.

Swerock har kompetens att, tillsammans med er, identifiera ert specifika behov och välja det bästa alternativet utifrån kravbild och ekonomi.

Mobila lösningar renar effektivt på plats

Med våra mobila anläggningar behandlar vi överskottsvattnet så att det uppfyller kraven i varje projekt. Genom att arbeta med moduler skräddarsyr vi reningsanläggningen efter ert behov och kan även enkelt justera denna vart efter projektet fortskrider och då behov/förutsättningar förändras.

Val av lösning utgår ifrån föroreningsgrad i inkommande vatten (som ska behandlas) samt reningskrav på utgående vatten, men även vattenvolym och flödet är viktiga parametrar. Till det kommer även andra platsspecifika förutsättningar som vi tar hänsyn till, t ex avstånd till och typ av recipient samt utrymme på arbetsplatsen. Utöver utrustning för exempelvis sedimentering, flockning, pH-justering, filtrering, polering och UV-behandling, kan vi även bistå med tjänster så som projektledning, provtagning och teknisk support.

Nedan hittar ni lite mer information kring våra olika reningssteg. 

Välkommen att kontakta oss på: vattenrening@swerock.se 

 

Vårt erbjudande

Sedimentering

Behöver ni förhindra spridning av partikelbundna föroreningar eller undvika grumling av vattendrag med suspenderade ämnen?

Reningsverk

Behöver ni fånga lösta metaller, organiska föroreningar, klorerade kolväten, PFAS och/eller lösningsmedel?

pH-justering

Har ni vatten som inte klarar recipientens krav på pH, som är basiskt eller surt?

Här hittar du produktblad och mer information om vattenrening.

Kontakt

Richard Selander

Telefon: 0725-33 52 84

Leif Nilsson

Telefon: 0725-33 42 29

Kristoffer Jämtén

Telefon: 0765-39 32 41

Jessica Stjernholm

Telefon: 0733-37 65 99

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.