Mobil vattenrening för klimatet

Behovet av hållbara lösningar för vattenrening ökar. I Sverige har Swerock samlat företagets kompetens i en nationell arbetsgrupp för att stötta bygg- och anläggningsprojekt i klimatarbetet.

Rent vatten är vår viktigaste resurs. I takt med ökande klimatmedvetenhet och striktare krav från tillsynsmyndigheter, har behovet av cirkulära vattenlösningar inom bygg- och anläggningsbranschen blivit allt mer aktuellt. Det beror på att det överskottsvatten som uppkommer i samband med schaktning, marksanering, muddring och gjutning kan orsaka negativa effekter på miljön om det inte hanteras på rätt sätt innan det släpps vidare till dagvattenledningar eller vattendrag. För att stötta Peabkoncernen och den externa marknaden i klimatarbetet har Swerock nu bildat en nationell arbetschefsgrupp, som med hjälp av mobil utrustning renar smutsigt
vatten.

– Det känns fantastiskt att vi på ett konkret sätt kan hjälpa till att lösa ett problem. Peab har en stor verksamhet inom bygg och anläggning, där miljökraven från beställare och myndigheter fortsätter att öka. Men vi ser också att det finns en växande marknad och ett allt större behov av att stötta våra kunder med kompetens inom vattenrening, förklarar Jessica Stjernholm, ansvarig arbetschef för gruppen, och affärsutvecklare på Swerock.

Trots att vattenrening inte är en ny verksamhet på Swerock, har arbetet länge präglats av regionala förutsättningar. Med den nya arbetschefsgruppen samlar bolaget all kompetens och fördelar resurserna där de behövs runtom i landet.

– Styrkan är att vi bygger upp en egen kapacitet och samlar all kompetens på ett ställe. På så sätt kan vi anpassa verksamheten och effektivt behandla föroreningarna, som varierar från projekt till projekt. Det gör att vi kan skapa lösningar som matchar våra kunders specifika behov, säger Jessica Stjernholm.

Med hjälp av mobila anläggningar kan Swerock hantera överskottsvattnet direkt på plats och säkerställa att föroreningarna inte sprids via grundvatten, dagvatten eller regnvatten. Beroende på typen av föroreningar, består anläggningarna av en eller flera moduler.

– I de flesta fall innehåller vattnet partikelbundna föroreningar. Då krävs det att partiklarna avskiljs från vattnet, oftast i en sedimenteringscontainer. Finns det oljeföroreningar fångas även dessa upp. Rör det sig i stället om lösta föroreningar, såsom PFAS, metaller eller organiska föroreningar, ställer vi dit ett mobilt reningsverk. Det kan också krävas någon form av pH-justering innan vattnet släpps vidare till ett vattendrag, säger Jessica Stjernholm.

Förorenat vatten som inte hanteras på rätt sätt kan ge en akuttoxisk effekt på vattenlevande organismer och även påverka reningsverk och ledningsnät negativt. Enligt europeisk lagstiftning och domar får man inte påverka omgivande vatten eller göra avkall på den teknik som krävs för att rena vattnet ordentligt. Men i Sverige har man inte kommit lika långt när det gäller tillsyn och efterlevnad.

– Trots att kraven från beställare och myndigheter ökar, finns det inga gemensamma riktlinjer för utsläppshalter. I stället är det lokala förutsättningar som styr den metod som används. Därför är det extra viktigt att vi stöttar marknaden med vår kompetens och renar vattnet så mycket det går där projektet bedrivs, säger Jessica Stjernholm. 

Vattenrening_såfunkardetny.JPG

Vill du veta mer om vattenrening i bygg- och anläggningsprojekt?

Med våra mobila enheter renar vi schakt- och länshållet vatten från alla typer av bygg- och anläggningsprojekt samt vid marksaneringar och muddringsarbeten. Vi erbjuder trygga och flexibla lösningar som eliminerar miljörisker och effektivt möter myndigheternas krav. Läs mer om hur vi jobbar här.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.