Swerock medverkar i nätverk om biologisk mångfald

För drygt tre år sedan gick Swerock med i det svenska nätverket Business & Biodiversity. Sveriges första nätverk med fokus på affärsmässiga lösningar för biologisk mångfald. Syftet med nätverket är att främja nödvändiga omställningar, stärka långsiktig konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt.

Nätverket träffas regelbundet för diskussioner, föreläsningar och studiebesök. Business & Biodiversity är också kopplat till motsvarande nätverk i andra europeiska länder och på EU-nivå, vilket erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte över gränserna. I november firade nätverket femårsjubileum och Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Swerock var en av de som deltog på nätverksträffen som hölls i samband med årsdagen.

-På senare tid har jag personligen främst haft nytta av att nätverka med andra aktörer och branscher som precis som vi har utmaningar vad gäller tillståndshantering. Där kan vi tillsammans få en starkare röst i påverkansarbetet för att skapa bättre förutsättningar.

I samband med att Swerock anslöt sig till nätverket för tre år sedan sa Karin Bergkvist så här om förhoppningarna:
- Via nätverket hoppas vi på att få uppslag till fler åtgärder i vår egen verksamhet och hitta metoder för att mäta de värden vi skapar. Vi vill också dela med oss av egna erfarenheter och hitta kanaler för att kommunicera det vi gör. Här finns även en koppling till ett dilemma vi verkar ställas inför allt oftare: beslutsfattare som ena dagen klubbar stora satsningar på bostäder och infrastruktur, och nästa dag avslår ansökningar om lokalt uttag av råmaterial. 

Karin tycker att närverket är givande och att det har levt upp till hennes förväntningar.
-Nätverket håller oss uppdaterade genom omvärldsbevakning och delar kunskap och erfarenheter, t ex vad gäller kommande lagstiftning inom EU, kommande kravställning från finanssektorn, framtagning av mätmetoder, arbetssätt och goda exempel från andra länder som kommit längre osv. Alltid med en tydlig koppling till affärsvärdet med att arbeta med frågan, utifrån hur verksamheten påverkar och är beroende av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och hur ansvarstagande kan stärka varumärket.

Dela det här på: