Om våra täkter

Vi är en av Sveriges största leverantörer av ballast med cirka 150 täkter runt om i landet. Närheten till dig som kund innebär snabba och säkra leveranser, av rätt produkter i rätt tid med jämn och hög kvalitet. För en ännu enklare hantering kan du överlåta planering och samordning av dina transporter till oss. Med strategiskt belägna täkter minimerar vi transporter och utsläpp, inte minst inom vår egen verksamhet. Inom ett täktområden kan vi placera betongfabriker, asfaltverk och återvinningsanläggningar där råvarorna och behoven finns.

Varför behöver vi täkter?

Oavsett var vi befinner oss i samhället finns det ballastmaterial runt omkring oss. Skulle vi stänga alla täkter skulle även alla byggarbetsplatser stanna av. Täkter behövs för att vi ska ha möjlighet att utvinna olika typer av bergmaterial som sedan kan användas i olika typer av projekt, främst inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Varför kan inte täkter läggas var som helst?

Täktverksamhet klassas som en miljöfarlig verksamhet vilket innebär att det finns strika regelverk kring vad som får och inte får göras inom ett särskilt område. Lokaliseringen har stor betydelse och hänsyn tas till många olika aspekter, bland annat naturvärden, buller och grundvattenpåverkan.

Att säkerställa att materialet uppfyller de specifika kvalitetskraven är avgörande, eftersom de nödvändiga egenskaperna varierar beroende på materialets avsedda användningsområde.

Varför går det inte att använda vilket material som helst?

Det är viktigt att det ballastmaterial som används håller hög kvalitet så att projekten som tar del av materialet får ett så bra och hållbart resultat som möjligt. För att veta vilket ballastmaterial som är av hög kvalitet tar vi hjälp av geologer som undersöker kvaliteten av materialet. 

Finns det olika typer av täkter?

Det finns flera typer av täkter och vi använder materialet i de olika täkterna beroende på produktens syfte och användningsområde.

Bergmaterial kommer från en bergtäkt.  Härifrån kommer vårt ballastmaterial som främst används inom bygg- och anläggningsindustrin, exempelvis betong och asfalt. Materialet sprängs fram från en bergtäkt, krossas och sorteras innan det är redo för användning. 

Naturmaterial kommer från en naturgrustäkt. Härifrån hämtas sand, grus och stenmaterial som är naturligt sorterade jordarter och har bildats efter eller under inlandsisens avsmältning. Det finns ett begränsat utbud av naturgrus i Sverige och vissa delar av landet har redan idag bristområden. Uttag av detta material behöver begränsas då det har stor betydelse för vårt grundvatten. Naturmaterial har en mer rundad och lämpar sig därför inte till alla typer av projekt.

Moränmaterial kommer från olika täkter. Morän är material som har bildats av inlandsisen och kan definieras som en blandning av berg- och naturmaterial.

Hur fungerar tillståndsprocessen till en ny täkt?

Att ansöka om ett täkttillstånd är en lång och komplicerad process som sker i flera olika steg och tar vanligtvis flera år. En komplett ansökan ska skickas till en prövningsmyndighet så som Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen. Innan dess ska samråd hållas med grannar och berörda myndigheter och organisationer. Verksamheten kommer därefter att prövas enligt miljöbalken för att säkerställa alla aspekter av täktverksamheten. Efter detta lämnas besked och det finns då möjlighet för de inblandade parterna att överklaga beslutet. Om ett tillstånd i slutändan ges finns det specifika villkor att följa. Det gäller bland annat hur stora mängder material som får utvinnas, hur mycket material som får tas emot, hur många år tillståndet gäller med mera. 

Vad händer när tillståndet har gått ut?

När tillståndet går ut måste området återställas enligt de villkor som angavs i tillståndet. Om det finns material kvar kan det också vara aktuellt att söka ett nytt tillstånd i god tid innan det befintliga går ut. (Läs mer om en av våra täkter som har stängt här). 

Hur jobbar ni med biologisk mångfald i täkterna?

Täkter är unika miljöer som har stor potential att gynna hotade växt- och djurarter och täkter kan många gånger ha en positiv påverka på biologisk mångfald. Läs om vårt arbete med biologisk mångfald i täkter.

Hur fungerar arbetet i en täkt?

Avtäckning

När man avlägsnar jord eller annat material som ligger ovanpå berget som ska brytas brukar man prata om avtäckning. Den borttagna massan kan med fördel användas som till exempel bullerskydd. När täkten ska återställas återbrukar man de massor som tagits bort.

Borrning

Borrning kräver att en riskbedömning och borrplan genomförs. Borrplanen anger hålens placering, hur många hål som ska borras, djupet på hålen, dimensioner samt lutning. Hålen ska borras med en lätt lutning och är själva grunden för ett bra sprängarbete.

Sprängning

Efter att borrarbetet genomförts har det blivit dags att fylla hålen med sprängmedel, vilket ska vara jämnt fördelat för bästa resultat. För att sprängningarna ska vara säkra bör en långsiktig planering i täkt arbetsplatsdispositionsplan (ADP) finnas.

Skutknackning

Efter en sprängning kan det finnas stenar som är för stora för att förkrossas. Dessa kallas för skut och kan “knackas” ner till mindre stenar med hjälp av en grävmaskin utrustad med en särskilt hydraulhammare, eller så kallad knack. Denna process kallas för skutknackning.

Krossning

I nästa steg matas berget in i en så kallad förkross där de blir till mindre storlekar. Stenen kan med fördel krossas i flera omgångar, beroende på hur små stenar man behöver.

Siktning

I nästa steg sorteras materialet på en så kallad sikt. Många krossar har en eller flera siktar, vilket är en maskin som sorterar in det krossade materialet i olika storleksgrupper.

Lagring

Lagring av slutprodukter i en täkt innebär att det färdiga materialet, som har brutits och bearbetats, organiseras och förvaras på ett säkert och effektivt sätt innan det transporteras vidare till nästa användningsområde.

Lastning

I lastningfasen är grävmaskin ett av de vanligare fordonen som används tack vare sin lastkapacitet. Även hjullastare är nödvändiga för att lasta och förflytta vissa material inom en täkt.

Transport

Bergmaterial transporteras från en täkt med hjälp av olika fordon beroende på avstånd och terräng. Vanligtvis används lastbilar när materialet lämnar täktområdet.

Återvinning

I många av våra täkter tar vi emot material som vi sedan återvinner och gör nya produkter av. Exempel på material som vi återvinner är returasfalt, betong, entreprenadberg och schaktmassor.

Asfaltverk

En del av det bergmaterial som bryts i våra täkter används i våra egna och externa kunders asfaltverk för att tillverka asfalt till vägar, cykelbanor mm.

Betongfabrik

Det utbrutna materialet från täkten kan exempelvis användas i betong, som behövs till infrastruktur, bostäder och andra byggnader.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.