Biologisk mångfald stortrivs i täkter

Bergsbranter och mycket sand och grus. De sällsynta miljöerna i täkter har stor potential att gynna hotade växt- och djurarter. Nu skalar vi upp insatserna för att främja biologisk mångfald i våra egna täkterna.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Det krävs olika naturtyper, en rik artvariation och balanserade ekosystem för att naturens grundläggande funktioner ska fungera, men växt- och djurlivet fortsätter att minska i allt snabbare takt.

Samtidigt har de unika livsmiljöer som uppstår i täkter stor potential att främja biologisk mångfald, eftersom de ovanliga miljöerna lockar flera hotade arter och gynnar viktiga ekosystemtjänster. Detta har väckt stort engagemang på Swerock i Sverige, där man infört biologiska mångfaldsplaner i flera av de egna täkterna.

– Det känns jättebra att vi visar framfötterna och tar egna initiativ i den här frågan. Hittills har vi upprättat biologiska mångfaldsplaner i sexton av våra täkter, varav tio togs fram förra året. I år står ytterligare fem täkter på tur, berättar Monica Soldinger Almefelt, chef för Råvaruförsörjning på Swerock i Sverige, och en av de drivande i arbetet.

I planen undersöks förutsättningarna för att bevara och skapa livsmiljöer för arter som ofta trängs undan, både när driften pågår i täkten och i samband med efterbehandling. Det kan oftast göras med enkla medel. Till exempel är rasbranter och klippväggar i berg- och grustäkter omtyckta häckningsplatser för fåglar och rovfåglar, medan fridlysta groddjur trivs i dammar och andra vattendrag.

Hur definieras biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex där dessa organismer ingår. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och ekosystem.

– Även pollinerande insekter, såsom humlor och bin, trivs väldigt bra i täkter där det finns gott om grus- och sandytor. Det är en ovanlig miljö, eftersom att ytorna ofta växer igen annars. Samtidigt har pollinerare en viktig funktion i våra ekosystem och behövs för att vi ska få grödor, växter och mat, konstaterar Monica.

I samband med att en täkt ska anläggas eller utvidgas görs alltid en naturvärdesinventering av erfarna biologer, för att undersöka om det finns skyddade naturområden eller riksintressen i området. De senaste åren har det även blivit allt vanligare att man gör en artinventering i samma veva. En biologisk mångfaldsplan är ett komplement som innehåller konkreta åtgärder för att gynna växt- och djurlivet.

Varför är det viktigt med biologisk mångfald?

Den biologiska mångfalden är en grund som hela naturen vilar på och spelar en avgörande roll för flera av naturens grundläggande funktioner, såsom pollinering och rening av luft och vatten. Jorden är beroende av ekosystem i balans, så att växter kan bryta ner växtdelar till jord och växter kan skapa syr

I dagsläget bedrivs mycket forskning om biologisk mångfald och bergmaterialindustrin, både i Europa och världen. För att följa med och bidra till utvecklingen är Swerock involverade i flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Vi sitter med i olika referensgrupper, för forsknings- och utvecklingsprojekt, forum och organisationer för att lära oss mer och bidra med vår kunskap. Just nu handlar det mycket om mätning och att ta fram indikatorer för biologisk mångfald. Det är mycket svårare att mäta biologisk mångfald än till exempel koldioxidutsläpp, där det finns ett konkret mätetal, förklarar Monica.

År 2015 deltog Swerock i ett SBUF-projekt (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), där man var med och tog fram en handbok för hur man skapar bra natur i täkter. Av hundra tävlande bidrag kammade projektet hem pris för årets innovation.

– Handboken inspirerar andra till att arbeta med biologisk mångfald i täkter och förklarar hur det bidrar till samhällsnytta. Vi vill dela med oss av vår kunskap och även vara med och stötta fler verksamheter inom koncernen med biologiska mångfaldsplaner, säger Monica Soldinger Almefelt.

– Att arbeta med biologisk mångfald och integrera det i vår affärsplan visar att vi är ett progressivt företag, som inte bara gör det vi måste ur lagstiftningssynpunkt.

Monica Soldinger Almefelt, chef för råvaruförsörjning, Swerock, Sverige

Olika arter trivs i olika täkter

Grustäkter

Flera rödlistade arter trivs bra i grustäkter, där det förkommer mycket grus och sand i markytan, vilket gör att pollinerare och andra insekter väljer att bygga bo i sanden. Det blir också varmt i grustaget, som har formen av en gryta, och därmed erbjuder både lä och sol. Den rika insektsmiljön lockar även till sig fåglar, samtidigt som rasbrantern

Sandtäkter

Sandtäkter innehåller flera omtyckta livsmiljöer för insekter, men även fåglar och kärlväxter. Att insekter trivs i sandtäkterna beror både på att det finns gott om sandytor att bygga bo i och att det rika växtlivet gör att det finns gott om föda till skalbaggar, fjärilar och bin. Det kan också förekomma grunda vattensamlingar och våta täktmiljöer,

Bergtäkter

Det är inte lika uppmärksammat att även bergtäkter kan skapa bra förutsättningar för biologisk mångfald. Här finns bland annat skuggiga klippbranter som erbjuder livsrum för många lavar och mossor, men även bra häckningsplatser för olika fåglar och rovfåglar, såsom berguvar och pilgrimsfalkar. 

Biologisk mångfald i Kålleredstäkten

I Kålleredstäkten utanför Göteborg påbörjades arbetet med insatser för biologisk mångfald redan år 2011, med målet att skapa lämpliga miljöer för olika arter. Bland annat har man restaurerat den närbelägna Sagsjön, som nu har ett rikt fågelliv och även lockar många besökare, eftersom närområdet gjorts mer tillgängligt för allmänheten med både informationstavlor och fågeltorn. Förutom backsvalor, svart rödstjärt och stenskvätta som häckar i täkten, finns det också gott om vildbin och fjärilar tack vare att bullervallarna i täkten såtts in i en blandning av gräs och ängsblommor.

30 rödlistade arter trivs i Bäckaskog

I den torra sandiga miljön vid grustäkten i skånska Bäckaskog, utanför Kristianstad trivs fler än 30 rödlistade arter. Det är en perfekt livsmiljö för ett stort antal insekter, växter och fåglar där Swerock har genomfört åtgärder för att främja den biologiska mångfalden.

Intresserad av mer information?

I vårt nyhetsrum finns fler nyheter kopplat till biologisk mångfald och en hel del annat.

Gå till nyhetsrummet

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.