Grus- och bergprodukter för alla dina projekt

Med täkter i hela landet finns vi alltid nära dig och dina projekt. Här tillverkar vi produkter som möter högt ställda kvalitets- och miljökrav och kan ta helhetsansvar för dina leveranser.

 

Här kan du enkelt räkna ut mängd och vikt på valt material.

Grus- och bergtäkter nära dig

Vi är en av landets största leverantörer av grus- och bergmaterial med över 200 täkter. Närheten till dig som kund innebär snabba och säkra leveranser, av rätt produkter i rätt tid med jämn och hög kvalitet. För en ännu enklare hantering kan du överlåta till oss att planera och samordna dina transporter. Med strategiskt belägna täkter minimerar vi transporter och utsläpp, inte minst inom vår egen verksamhet. Här placerar vi våra betongfabriker och återvinningsanläggningar där råvarorna och behoven finns.

Produktion i ständig utveckling

Vi producerar material till en mängd olika användningsområden, bland annat betong- och asfalttillverkning, hus-, väg- och järnvägsbyggnation. Vi erbjuder även specialprodukter som gjuterisand till bilindustrin och filtersand för vattenreningsverk genom vårt dotterbolag Rådasand. För att bidra till ett mer cirkulärt byggande använder vi också återvunna råvaror för att tillverka ECO-Ballast, som uppfyller samma krav som jungfrulig. Med utgångspunkt i högt ställda kvalitets- och miljökrav arbetar vi ständigt med att utveckla produkter och processer. Vi väljer alltid det råmaterial och den produktionsutrustning som krävs för dina projekt.

Ansvar för miljö och närboende

Det ställs höga krav på företag som vill etablera och driva täkter, och vi tar vårt ansvar på största allvar. Som tillståndspliktig verksamhet kontrolleras den av myndigheter för att säkerställa att alla krav följs. Bland annat utreds förväntad påverkan på natur- och kulturvärden och en efterbehandlingsplan fastställs innan driften startar. Löpande kommunikation med närboende är något vi prioriterar och vi vidtar åtgärder för att minimera störning i form av buller, vibrationer och damning från sprängning och transporter.

Biologisk mångfald gynnas

Vi deltar i nationella och internationella forskningsprojekt om biologisk mångfald och gör vad vi kan för att värna den i våra täkter, redan under pågående drift. Grus- och sandtäkter har visat sig erbjuda en viktig livsmiljö för flera hotade arter. Det är idag ont om naturliga sandmarker, men här finns torra solvarma slänter och skyddade vattensamlingar där bland annat mosippa, backsvala, bibagge och vattensalamander trivs. På klipphyllorna häckar rovfåglar, som det trogna pilgrimsfalkspar som varje år återvänder till samma täkt för att föda sina ungar. Dem följer vi med spänning och visar största möjliga hänsyn.

Rätt efterbehandling skapar nya värden

En genomtänkt efterbehandling kan till och med resultera i större biologiska mångfald än i den närliggande omgivningen. Genom att inte återskapa det som ofta varit en artfattig miljö av odlad skog kan undanträngda arter ges möjlighet att etablera sig naturligt. Värden för närboende kan också skapas i form av attraktiva friluftsområden med bad- och fiskesjöar. 

 

Ladda ner ABM07 Ballast